กิจกรรมทำเพื่อสังคม

กิจกรรมการตลาดยอดฮิตในขณะนี้คงไม่พ้นเรื่องของการ “แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม” ขององค์กรต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า CSR แน่นอนว่าจุดหมายปลายทางของธุรกิจยังต้องการ “ผลกำไร” แต่หากการดำเนินกิจกรรมที่ทำให้ลูกค้ารู้สึก “ดี” ว่า ส่วนหนึ่งของผลกำไร จะถูกนำไปพัฒนาสังคม หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลูกค้าก็จะยิ่งเกิดความพึงพอใจ และอยากมาใช้บริการในที่สุด

เหมือนซื้อของแล้วได้บุญด้วย !!

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (http://www.csri.or.th/knowledge/csr/193) รวบรวมความหมายของ CSR  (Corporate Social Responsibility ) หลายแหล่งที่มา เช่น

“CSR คือ แนวคิดที่บริษัทผสานความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการดำเนิน ธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้พื้นฐานการกระทำด้วยความสมัครใจ”

The European Commission

“CSR คือคำมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยทำงานรวมกับลูกจ้างและครอบครัวของพวกเขา ชุมชน และสังคมโดยกว้าง เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม”

World Business Council on Sustainable Development

“Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้น หมายถึง การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพี่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”

คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

“CSR เป็นเรื่องของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน  ชุมชน  และสังคมนอกจากนั้น  ยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคม  และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ  โดยจะต้องทำด้วยความสมัครใจ  และผู้บริหารจะต้องมี
บทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”                                                   ISO 26000

“CSR คือการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้ (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่) และระดับไกล (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม  เช่น  คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป)  ด้วย
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร  ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข”

สถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ ยังมีการตีความ CSR ว่าเป็นกิจกรรมที่รวมทั้งการคิด การพูด และการกระทำซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน  การตัดสินใจ  การสื่อสารประชาสัมพันธ์  การบริหารจัดการและการดำเนินงานขององค์กรที่ดำเนินการในพื้นที่ของสังคม  โดยที่สังคมใกล้  ซึ่งหมายถึง  ลูกค้า  คู่ค้า  ครอบครัวพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่  ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์  และสังคมไกล  ซึ่งหมายถึง  ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม  ได้แก่  คู่แข่งขันทางธุรกิจ  ประชาชนทั่วไป  เป็นต้น  ในนิยามข้างต้น  ยังได้อธิบายถึงความเกี่ยวข้องกับผู้คนในมิติต่างๆ  ประกอบด้วย  ลูกค้า คู่ค้า  ชุมชนและสภาพแวดล้อม  ประชาสังคม  และคู่แข่งขันธุรกิจ

CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้น จึงถือว่าเป็น “กิจกรรม” สำคัญที่จำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยไม่จำเป็นว่าต้องรอให้เกิดผลกำไรมากๆ ก่อน ธุรกิจสามารถมองโอกาส ที่จะจัดกิจกรรมขึ้นมาช่วยเหลือ เช่นส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล, ช่วยบรรเทาสาธารณภัยยามที่ประสบภัยพิบัติ จะเห็นว่ามีหลายองค์กรนำสินค้าของตนมาบริจาคช่วยเหลือ

กล่าวโดยสรุป การจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะเป็นการมุ่งสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความทั่วไป, Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s